Gedragscode

aemosa lijn.jpg
 
 

Omgang met elkaar

Aemosa hecht veel waarde aan een prettige (werk) omgeving voor haar werknemers, hulpvragers en andere ketenpartners. In de omgang met elkaar gaan wij uit van het principe: behandel de ander zoals je zelf ook behandeld wenst te worden.

Fatsoensnormen

Van iedereen die bij Aemosa werkt en namens Aemosa werk verricht, wordt verwacht dat hij of zij zich respectvol gedraagt en onbevooroordeeld is naar iemand zijn culturele normen en waarden, psychische/psychiatrische achtergrond, geloofsovertuiging, geaardheid en opvattingen. Van de hulpvrager wordt verwacht om net zo respectvol met onze coaches om te gaan.

Kledingvoorschriften

Van iedereen die bij Aemosa werkt en namens Aemosa werk verricht, wordt verwacht dat hij zich representatief kleedt en verzorgt, passend bij de functie die hij bekleedt en bij de situatie waarin hij zich bevindt.

Ongewenst gedrag

Wanneer een coach van Aemosa door een hulpvrager wordt geconfronteerd met discriminatie, racisme, seksuele intimidatie, agressie, pesten of een andere vorm van intimidatie heeft de coach alle recht om zijn of haar werkzaamheden per direct te staken bij de desbetreffende hulpvrager (Artikel 7: 678, Burgerlijk Wetboek). Er dient door de coach direct een melding te worden gemaakt van de situatie bij zijn of haar leidinggevenden of de vertrouwenspersoon. Als de melding gegrond is verklaard door de directie van Aemosa heeft de coach het recht om verder contact of een hernieuwd contact met de betreffende hulpvrager te weigeren. Aemosa registreert deze klachten en onderneemt actie richting de betrokken partij. Daarnaast zullen de geregistreerde meldingen gecommuniceerd worden naar het desbetreffende Sociale Wijkteam en de Gemeente.

Toezicht op naleving gedragscode Aemosa

Indien er sprake is van een overtreding van de gedragscode dient dit gemeld te worden bij de directie van Aemosa. Er zal dan een onderzoek worden ingesteld waarbij gekeken wordt naar de maatregelen die genomen zullen worden met betrekking tot de overtreding. Iemand die niet handelt volgens de Wet, deze gedragscode of de CAO zal een passende maatregel opgelegd krijgen die kan variëren van een aantekening in het dossier, ontslag, een strafrechtelijke vervolging of een civielrechtelijke vervolging.