Diensten

aemosa lijn.jpg
 

Aemosa

Aemosa biedt begeleiding en coaching voor iedereen vanaf 18 jaar met psychische, psychiatrische en/ of verslavingsproblemen in de gemeentes Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Oegstgeest. Wij werken herstelondersteunend gericht op de kwaliteit en tevredenheid van de hulpvrager. Het doel is dat de hulpvrager weer inhoud kan geven aan zijn leven en om het leven van de hulpvrager weer leefbaar te maken.

Het team van Aemosa is multidisciplinair. Dat wil zeggen dat er meerdere disciplines in het team zitten zoals psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal pedagogisch hulpverleners, juridisch hulpverleners en sportagogen.

Daarnaast werkt Aemosa nauw samen met verschillende ketenpartners zoals psychologenpraktijken, huisartsen, GGZ, woning coöperaties en andere betrokkenen in de omgeving van Leiden.

Aemosa heeft ervaring met verschillende psychische aandoeningen zoals:

 • Depressie en/of angst

 • Burn-out

 • Schizofrenie en aanverwante stoornissen

 • Persoonlijkheidsproblematiek

 • Autisme

 • Hoarding

 • ADHD/ ADD

 • Ontwikkeling & opvoeding

 • Somatiek & psyche

Ambulante begeleiding

Begeleiding en coaching wordt geboden in de eigen omgeving van de hulpvrager, op het kantoor van Aemosa of op locatie. Aemosa vindt het belangrijk dat de hulpvrager het recht heeft om te functioneren in een omgeving naar keuze en behoefte. De begeleiding kan gaan om ondersteuning bij:

 • Activiteiten gericht op de bevordering van participatie en zelfredzaamheid

 • Het opbouwen van een sociaal netwerk

 • Ontwikkelen van sociale vaardigheden

 • Het creëren van een steunnetwerk om terugval te voorkomen

 • Het vinden en erkennen van eigen krachten en talenten

 • Het vinden van een zinvolle dagbesteding en/ of werk

 • Administratie & financiën

 • Het aanleren van huishoudelijke vaardigheden

 • Het psychische en/of lichamelijk welzijn

Meedoen met de maatschappij

Aemosa neemt jouw wens om weer mee te doen aan de maatschappij uiterst serieus. Sommige mensen zijn in de loop van de jaren deze connectie kwijtgeraakt en voelen hierdoor een grote afstand. Onze ervaring is dat de wens er wél is, maar de drempel te hoog is geworden. Onze coaches kijken graag samen met jou naar de mogelijkheden om weer ´mee te doen` en de drempel naar de maatschappij te verkleinen. Zo kijken onze coaches graag met je mee naar mogelijkheden rondom vrijwilligerswerk, betaald werk of het volgen van een opleiding. Ter ondersteuning kan je denken aan:

 • Sollicitatie training

 • Opleidingsdagen bezoeken

 • Voorbereidend traject opleiding, cursus, werk

 • Ondersteunen bij huiswerk

Communicatie/ mediation

Aemosa biedt gespreksondersteuning. Het komt voor dat mensen in een zelfde gezin/ familie/ straat elkaar in de communicatie zijn kwijtgeraakt. Aemosa fungeert als mediator. Te denken valt aan:

 • Omgaan met feedback geven en ontvangen

 • Het uiten van gevoelens

 • Boodschap versus zender en ontvanger

 • Gespreksoefeningen

 • Luistervaardigheden

 • Spreekvaardigheden

Administratieve ondersteuning bij wonen en inkomen

Door middel van ambulante begeleiding leren we de hulpvrager om om te gaan met zijn of haar financiële administratie en deze op orde te brengen en te onderhouden. Denk hierbij aan:

 • Post openen en hiernaar handelen

 • Budgetplaatje opstellen over inkomsten en uitgaven

 • Schulden inzichtelijk maken

 • Ondersteuning bij het toewerken naar een schuldhulpverleningstraject.

 • Ondersteuning bij schrijven van bezwaarschriften

 • Aanvragen uitkeringen

 • Mee naar UWV

Het doel is om de regie zolang mogelijk bij de hulpvrager te behouden of wanneer de situatie gestabiliseerd is deze zo snel mogelijk weer terug te geven.

Autisme en/of ADHD

Deze begeleiding wordt geboden door coaches die hierin zijn gespecialiseerd. Zij kijken samen met de hulpvrager waar zijn/haar wensen en behoeften liggen. De coaches bieden onder anderen ondersteuning bij:

 • Vinden van balans tussen draagkracht en draaglast

 • Wat betekent het autisme en/ of ADHD voor de hulpvrager

 • Trainen van vaardigheden op het gebied van zelfstandig wonen, zelfstandig reizen, financiën beheren en dag invulling

Epa-doelgroep

Aemosa biedt ondersteuning en begeleiding aan een specifieke groep in de maatschappij die gekenmerkt wordt door ernstig psychische aandoeningen. Mensen met ernstig psychische aandoeningen zijn vaak al langere tijd in zorg of bekend bij verschillende organisaties en ervaren problemen op verschillende levensgebieden welke door de omgeving niet altijd begrepen worden. Daarnaast is er naast een psychische stoornis vaak sprake van een verslaving. Aemosa denkt niet in ingewikkeldheden en neemt de tijd om te luisteren en alle stukken van de puzzel samen te voegen. Aan dit soort trajecten is een psycholoog verbonden die nauw contact onderhoudt met betrokken ketenpartners om zo een passend plan te maken.

Zorgmijders/ bemoeizorg

Aemosa heeft ruime ervaring met de doelgroep “zorgwekkende zorgmijder” en ziet het als haar taak om juist deze groep mensen te benaderen. Mensen die de zorg mijden zitten vaak in een sociaal isolement waar zij zelfstandig moeizaam uit lijken te komen. Zo is de relatie met familie en/of vrienden vaak verstoord en hebben zij last van schulden, psychische problematiek, verslavingsproblemen en conflicten met anderen. Juist door deze groep te activeren, te begeleiden en te ondersteunen bij de aanpak van hun problemen en klachten, gelooft Aemosa dat zorgwekkende zorgmijders weer eigen regie kunnen nemen.

Aanvullend werken

Aemosa werkt nauw samen met ketenpartners. Omdat binnen Aemosa psychologen werken zijn zij veelal bekend met verschillende behandelmethoden. Aemosa kan hierdoor aanvullend werken op een al lopende behandeling bij een psycholoog/ psychiater. Aemosa biedt geen psychologische behandeling, maar Aemosa biedt wél therapeutische gespreksvoering die gericht is om om te gaan met kortdurende, enkelvoudige klachten totdat de hulpvrager aan zijn of haar psychologische behandeling kan beginnen.

Ontspanning en relaxatie

Naast alle hulpvragen waaraan wordt gewerkt, biedt Aemosa ook ontspanning en relaxatie aan. Sommige mensen vinden het lastig om door alle stress rondom de problemen die er spelen tot rust te komen en afspraken na te komen. Wetenschappelijk onderzoek bevestigd dat stress vaak een belangrijke rol speelt bij het in stand houden, óf zelfs een verergering van de al bestaande problemen. Aemosa biedt verschillende vormen van ontspanning aan:

 • Samen wandelen

 • Ontspanningsoefeningen

 • Ademhalingstechnieken

 • Meditatie

 • Positief dagboek

 • Sport en bewegen

De hulpvrager en het netwerk

Aemosa ziet het als een waardevolle aanvulling om familie en/of belangrijke naasten actief te betrekken bij de begeleiding van de hulpvrager.

Aemosa wil gebruik maken van de kennis en ervaring van het netwerk om zo in samenspraak met de hulpvrager de gestelde doelen te behalen. Aemosa wil als team samenwerken met belangrijke naasten met als einddoel dat de hulpvrager zijn eigen regie weer terug kan nemen. Daarnaast vindt Aemosa het belangrijk dat de belangrijke naasten voldoende zijn toegerust om op de verschillende situaties in te kunnen spelen.

Door samen met belangrijke naasten en de hulpvrager een team te vormen, verwacht Aemosa dat uitstroom versneld kan plaatsvinden en de kans op terugval verkleind wordt. Mede doordat belangrijke naasten vaak al langere tijd betrokken zijn en zullen blijven bij de hulpvrager.


Informatie

Voor meer informatie over onze begeleiding en coaching kunt u contact opnemen met ons.